Vedení Mumraje tímto prohlašuje, že v případech, kdy v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje, tak činí v souladu s národní a evropskou legislativou. Údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro naplnění definovaného účelu. K osobním údajům mají přístup výhradně pověřené osoby. Všechny údaje jsou uchovávány bezpečně a jen po stanovenou dobu.

Vyplní-li subjekt své osobní údaje (obvykle jméno, příjmení, email, případně telefonní číslo) na náš tištěný nebo elektronický formulář, rozlišujeme, zda jsou tyto údaje poskytnuty pouze za účelem evidence a možného kontaktování účastníka kurzu, kroužku, semináře či jiné aktivity spolku, nebo zda nám byly dané údaje subjektem poskytnuty též jako projev zájmu o zasílání obchodních sdělení spolku. Obdobně přistupujeme i k údajům subjektu, které jsme od subjektu obdrželi ve formě jeho vizitky či jiné osobní prezentace.

Dotazníky vyplňované subjektem za účelem zjištění spokojenosti se službami spolku jsou anonymizované. V souvislosti s těmito dotazníky nejsou žádné osobní údaje subjektem zpracovávány.

V případě odběru našeho Newsletteru mohou být data o příjemcích těchto obchodních sdělení analyzována v rozsahu, v jakém to umožňuje systém MailChimp.

Naše webové stránky ukládají v souladu se zákony na používaná technická zařízení soubory obecně nazývané cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami (např. Google Analytics) a náš spolek nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat v personalizované podobě. V případě práce s analýzami jsou tyto využívány pouze v anonymizované formě.

Subjekty údajů, s jejichž osobními daty pracujeme, mají právo požadovat informaci o tom, jaké údaje zpracováváme. Dále mohou požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup ke všem svým osobním údajům. Dále mají právo na doplnění či opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

V případě nejasností, dotazů, námitek či žádostí týkajících se správy osobních údajů v našem spolku, včetně našich zásad a záznamů o činnostech zpracování, se můžete obrátit na předsedkyni spolku, Barboru Zálohovou: barbora.zalohova@domumraje.cz